Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A Pandora Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.
I. Az adatkezelő adatai
név: Pandora Egyesület
nyilvántartási szám: 13Pk060036/2012/06
nyilvántartó bíróság: Budapesti Törvényszék
székhely: 1165 Budapest Sasvár utca 99/c
adószám: 18290385-1-42
email: pandoraegyesulet@gmail.com
telefonszám: +36 30 943 55 37
honlap: www.pandora.org.hu
II. Az adatkezelések céljai
○ Adatkezelésre a munkaviszonyból és a tanulói jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor;
○ az adatkezelés célja továbbá az egyesület hírlevelére online illetve programokon feliratkozók adatainak kezelése, valamint az adományozókkal történő kapcsolattartás.
III. A kezelt adatok köre
○ Az adatkezelő a munkavállalók azon adatait kezeli, amelyek a munkaszerződés teljesítéséhez szükségesek. A munkaszerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele, ezek hiányában a munkaszerződés teljesítésére nem kerül sor.
○ Az adatkezelő a hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat kezeli.
○ Az adatkezelő az egyesület programjaira jelentkezők adatait kezeli
○ Az adatkezelő a Mother Nature termékek online vásárlásához szükséges adatokat kezeli.
○ Az intézmények közötti együttműködés, közösségfejlesztés érdekében az
intézmények munkavállalóinak, a támogatásra szorulók nevének, e-mail címének, telefonszámának adatai. Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.
IV. Az adatkezelés időtartama
○ A munkaviszony, illetve a tanulói jogviszony megszűnését követően a törvényben előírt elévülés időtartama;
○ egyéb adatkezelés esetén az érintett kérésére történik az adatok törlése,
Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő. A programokra/hírlevélre jelentkező a megadott adatait bármikor módosíthatja, jelentkezését visszavonhatja, adatai törlését kérheti. Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet a pandoraegyesulet@gmail.com címre.
V. Az adatkezelés jogalapja
○ szerződés előkészítése/megkötése/teljesítése;
○ a programra/hírlevélre jelentkező hozzájárulása;
○ az egyesület munkavállalóinak a hozzájárulása,
A hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek. Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
VI. Technikai és szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében
Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:
○ az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a
megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényelüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében;
○ az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen; a választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre (csak korlátozott hozzáférés a kezelt adatokhoz, maximum 4 munkatárs részére);
○ a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;
○ az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét (zárható szekrény, riasztóval ellátott iroda és jelszavas védelem az adatokat kezelő munkatársak laptopján).
VII. Az érintett jogai
Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az egyesületünktől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani. Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
VIII. Az érintett jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés
Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. – levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

Scroll to Top